საავტომობილო არაგაბარიტული ტვირთების გადაზიდვა

კომპანიის სტრუქტურაში შედის ქვედანაყოფი, რომელიც ახორციელებს
არასტანდარტული ტვირთების - არაგაბარიტული, მძიმე წონის, მგორავი ტექნიკის - გადაზიდვას.
მომსახურეობების ძირითადი ჩამონათვალი:

  • დროისა და ეკონომიკური დანახარჯების მიხედვით ტვირთის მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტის შერჩევა;
  • სატრანსპორტო საშუალებაზე ტვირთის დამაგრებისა და განთავსების სქემის შემუშავება;
  • აუცილებელი სატრანსპორტო და საორგანიზაციო შეთანხმებებისა და ნებართვების უზრუნველყოფა;
  • ნებისმიერი სირთულის ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოები;
  • ნებისმიერი საექსპორტო და იმპორტირებული ტვირთების საბაჟო გაფორმება;
  • ტვირთების დაზღვევა.