ტვირთის სარკინიგზო გადაზიდვები

სარკინიგზო გადაზიდვები წარმოადგენს კომპანიის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას.
დაარსების მომენტიდან გადაზიდვები სარკინიგზო ტრანსპორტის მეშვეობით კარგადაა განვითარებული და კომპანია აგრძელებს მოცემული მიმართულებით ბაზარზე თავისი პოზიციების განმტკიცებას. ტრანსპორტის ამ სახეობაში ძლიერი პოზიციები და მაღალკვალიფიციური პერსონალი კომპანიას აძლევს საშუალებას ასევე განახორციელოს იმპორტირებული ტვირთების გადაზიდვა.
სარკინიგზო ტრანსპორტით ტვირთების გადაზიდვასთან დაკავშირებული ძირითადი მომსახურეობებია:

  • კონტეინერების, გენერალური ტვირთების, ნაყარი ტვირთებისა და მგორავი ტექნიკის გაფორმება და გაგზავნა;
  • გასატარებელი ტარიფის გადახდა;
  • მოძრავი შემადგენლობის თვალყური მოძრაობის სრულ მონაკვეთზე;
  • შეკვეთების შესრულების ოპტიმალური ვადები;
  • ტვირთების დაზღვევა სარკინიგზო გადაზიდვის პერიოდისათვის;